കുറിയേടത്തു താത്രീവിചാരത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Kuriyedathu Thathreevicharathinte Kanapurangal
ISBN: 
978-81-8266-470-8
Serial No: 
2180
First published: 
2015
No of pages: 
110
Price in Rs.: 
Rs.90
Edition: 
2015