ബിജു കൈപ്പൻപ്ലാക്കൽ, അഡ്വ.

Biju Kaippanplakkal, Adv.