പരിസ്ഥിതിക്കവിതകൾ

Taxonomy upgrade extras: 
ജനറൽ എഡിറ്റർ ഡോ. എസ്. രാജശേഖരൻ
Title in English: 
Paristhithikkavithakal
Serial No: 
234
First published: 
2006
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.90
Edition: 
2008