ഒരു നസ്രാണിയുവാവും ഗൌളിശാസ്ത്രവും

In shelf: 
LOST
Title in English: 
Oru nasraaniyuvaavum goulishaasthravum
ISBN: 
81-264-0962-2
Serial No: 
58
First published: 
1983
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2005