സക്കറിയ

Sakkariya

രചനകൾ

Title Catalog Tags Year Shelf
1 ഒരു നസ്രാണിയുവാവും ഗൌളിശാസ്ത്രവും ചെറുകഥ 1983
LOST - 0
2 ഭാസ്കരപട്ടേലരും എന്റെ ജീവിതവും നോവൽ 1988
OUT - 0
3 സലാം അമേരിക്ക ചെറുകഥ 1993
IN - 0
4 കണ്ണാടി കാണ്മോളവും ചെറുകഥ 1997
IN - 60
5 ഇഷ്ടികയും ആശാരിയും നോവൽ 1999
IN - 0
6 ഇതാണെന്റെ പേര് നോവൽ 2001
IN - 0
7 അയ്യപ്പത്തിന്തകത്തോം നോവൽ 2003
OUT - 0
8 ഒരു ആഫ്രിക്കൻ യാത്ര യാത്രാവിവരണം 2005
OUT - 624
OUT - 624
9 സക്കറിയയുടെ യേശു മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ 2006
IN - 79
10 ചവറ്റുകുട്ടകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ 2007
IN - 112
11 മലയാളരഹസ്യങ്ങൾ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ 2008
IN - 60
IN - 60
12 അഗ്നിപർവതങ്ങളുടെ താഴ്വരയിൽ യാത്രാവിവരണം 2009
IN - 75
13 ബംബം ഹര! ഹര! ബംബം ബോൽ! യാത്രാവിവരണം യാത്രാവിവരണം 2011
OUT - 72
14 വഴിപോക്കൻ യാത്രാവിവരണം യാത്രാവിവരണം 2012
IN - 283
15 ഒരു ആഫ്രിക്കൻ യാത്ര : ഗുഡ്ഹോപ് മുനമ്പ് മുതൽ ഉംതാത്ത വരെ യാത്രാവിവരണം യാത്രാവിവരണം 2014
IN - 114