സക്കറിയയുടെ യേശു

First published: 
2006
Booking count: 
0

കഥകൾ, നോവല്ല, കുറിപ്പുകൾ.
സമ്പാദനം: ജോമി തോമസ്

മലയാളത്തിൽ കഥയിലും ലേഖനങ്ങളിലുമായി യേശുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചാവിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളയാളാണു് സക്കറിയ. ആ പരിശോധനകളൊക്കെയും മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുങ്ങിനിന്നായിരുന്നില്ല....യേശുസംബന്ധിയായ സാഹിത്യരചനകൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾപോലും മതമേലധ്യക്ഷൻമാർ പറഞ്ഞുതരുന്ന കാലമാണിതു്. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണു്, ഒരു മലയാളി യേശുവിനെ സ്വതന്ത്രമായി സമീപിക്കുന്ന ഈ രചനകൾ ഒന്നിച്ചുചേർത്തു് അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്. ഈ മലയാളി ചെറുപ്പകാലംവരെ യേശുവിനെ വിശ്വാസിയായി വീക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണു്. പിൽക്കാലത്തു് കഥകളിലേക്കും നോവലിലേക്കും യേശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നതു് സുഹൃദ്നിർവിശേഷമായ സ്നേഹത്തോടെയാണു്. ആ കഥകളും ചെറുനോവലുമാണു് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളതു്. കഥകൾക്കപ്പുറം ആരാണു് തന്റെ യേശു എന്നു് സക്കറിയ നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവയാണു് കുറിപ്പുകൾ.
- ജോമി തോമസ്

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 844 സക്കറിയയുടെ യേശു IN