മലയാളരഹസ്യങ്ങൾ

In shelf: 
IN
മലയാളിയുടെ രഹസ്യ അജണ്ടകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ
Title in English: 
Malayaalarahasyangal
ISBN: 
978-81-300-0893-6
Serial No: 
709
First published: 
2008
No of pages: 
60
Price in Rs.: 
Rs.40
Edition: 
2008