ചാവേർ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
ജന്മിമേധാവിത്വത്തിൽനിന്നും രാഷ്ട്രീയാടിമത്തത്തിൽനിന്നും കുതറിയുണരുന്ന ഗ്രാമീണമലബാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയസ്പൃക്കായ നോവൽ.
Title in English: 
Chaaver
ISBN: 
81-262-0255-6
Serial No: 
593
First published: 
2009
No of pages: 
372
Price in Rs.: 
Rs.180
Title Ref: 
Edition: 
2009