ചാവേർ

First published: 
2009
Catalog: 
Booking count: 
0

ജന്മിമേധാവിത്വത്തിൽനിന്നും രാഷ്ട്രീയാടിമത്തത്തിൽനിന്നും കുതറിയുണരുന്ന ഗ്രാമീണമലബാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയസ്പൃക്കായ നോവൽ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 593 ചാവേർ IN