കേരള നവോത്ഥാനം (രണ്ടാം സഞ്ചിക) - മതാചാര്യർ മതനിഷേധികൾ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
മതമൂല്യങ്ങളിലും മതാധിഷ്ഠിത സാമൂഹികരൂപങ്ങളിലും അഭിരമിച്ചും അവയോടു കലഹിച്ചും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിന് കളമൊരുക്കിയ യുഗശിൽപ്പികളുടെ ജീവിതവും സംഭാവനകളും.
Title in English: 
Kerala navoththaanam (randaam sanchika) - mathaachaaryar mathanishedhikal
ISBN: 
81-262-0269-6
Serial No: 
635
First published: 
2003
No of pages: 
208
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2009