ആഗോളവൽക്കരണകാലത്തെ കാമ്പസ്

Taxonomy upgrade extras: 
കാമ്പസ് ജീവിതത്തിന്റെ അരാഷ്ട്രീയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് സർഗപരമായ ഒരു കടന്നാക്രമണം. ആഗോളവൽക്കരണകാലത്തിന്റെ വറുതിയിൽ രാഷ്ട്രീയസമരോത്സുകതയുടെ പച്ചപ്പുകൾ നിർമിയ്ക്കുന്ന യുവതയുടെ ശബ്ദം.
Title in English: 
aagolavalkkaranakaalathe campus
ISBN: 
81-262-0373-0
Serial No: 
639
First published: 
2009
No of pages: 
88
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2009