ആഗോളവൽക്കരണകാലത്തെ കാമ്പസ്

First published: 
2009
Booking count: 
0

കാമ്പസ് ജീവിതത്തിന്റെ അരാഷ്ട്രീയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് സർഗപരമായ ഒരു കടന്നാക്രമണം.

ആഗോളവൽക്കരണകാലത്തിന്റെ വറുതിയിൽ രാഷ്ട്രീയസമരോത്സുകതയുടെ പച്ചപ്പുകൾ നിർമിയ്ക്കുന്ന യുവതയുടെ ശബ്ദം.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 639 ആഗോളവൽക്കരണകാലത്തെ കാമ്പസ്