വാൾഡൻ അഥവാ കാനനജീവിതം

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
മഹാത്മാഗാന്ധി, ലിയോടോൾസ്റ്റോയ്, ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്വേ, കെന്നഡി, മാർട്ടിൻലൂഥർകിങ്, തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരെയും ചിന്തകന്മാരെയും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞരെയും വിപ്ലവകാരികളെയുമെല്ലാം ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച മഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരിഭാഷ.
Title in English: 
Vaaldan athavaa kaananajeevitham
ISBN: 
978-81-226-0599-0
Serial No: 
692
First published: 
2010
No of pages: 
406
Price in Rs.: 
Rs.250
Edition: 
2010