വാൾഡൻ അഥവാ കാനനജീവിതം

First published: 
2010
Booking count: 
0

മഹാത്മാഗാന്ധി, ലിയോടോൾസ്റ്റോയ്, ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്വേ, കെന്നഡി, മാർട്ടിൻലൂഥർകിങ്, തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരെയും ചിന്തകന്മാരെയും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞരെയും വിപ്ലവകാരികളെയുമെല്ലാം ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച മഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരിഭാഷ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 692 വാൾഡൻ അഥവാ കാനനജീവിതം IN