കലിക

In shelf: 
OUT
സ്ത്രീയുടെ മുറിവേറ്റ അഭിമാനത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്മാരകമാണ് കലിക. നിഗൂഢതയുടെ രാത്രിസൌന്ദര്യം അമർന്നു കിടക്കുന്ന ലയസുരഭിലമായ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ നോവലിൽ രതിയും മൃതിയും പ്രണയവും ഇഴചേർന്നു കിടക്കുന്നു. വായനക്കാരെ ഭയസൌന്ദര്യാനുഭവങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്ന നോവലിന്റെ രചനാപശ്ചാത്തലംകൂടി വിവരിക്കുന്ന പുതിയ പതിപ്പ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാന്ത്രികനോവൽ
Title in English: 
Kalika
ISBN: 
81-226-0612-1
Serial No: 
739
First published: 
1981
No of pages: 
348
Price in Rs.: 
Rs.140
Title Ref: 
Edition: 
2007