പുഴകടന്ന് മരങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക്

In shelf: 
IN
അചുംബിതമായ അനുഭൂതിമേഖലകൾ നമുക്കു കാട്ടിത്തരുന്ന കഥകൾ, ടി.പത്മനാഭന്റെ ശില്പബോധത്തിന്റെ മികവുറ്റ മാതൃകകളാണ് ഈ കഥകൾ.
Title in English: 
Puzhakatannu marangalute itayilekku
ISBN: 
81-7130-772-8
Serial No: 
880
First published: 
1997
No of pages: 
88
Price in Rs.: 
Rs.50
Edition: 
2009