നിഴലുറങ്ങുന്ന വഴികൾ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
ആത്മദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ നിശ്ശബ്ദമായ തേങ്ങലുകൾ അടക്കിപ്പിടിച്ചു് ഒരു ജന്മത്തിന്റെ തകർച്ച മുഴുവനും അടിഞ്ഞുകൂടിയ മനസ്സുമായി കഴിയേണ്ടിവന്ന മാധവി. അവളുടെ അസ്വസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ സംഘർഷങ്ങളുടെ ആവിഷ്ക്കാരം.
Title in English: 
Nizhalurangunna vazhikal
ISBN: 
81-8264-050-4
Serial No: 
972
First published: 
2004
No of pages: 
223
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2007