നിഴലുറങ്ങുന്ന വഴികൾ

First published: 
2004
Catalog: 
Booking count: 
0

ആത്മദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ നിശ്ശബ്ദമായ തേങ്ങലുകൾ അടക്കിപ്പിടിച്ചു് ഒരു ജന്മത്തിന്റെ തകർച്ച മുഴുവനും അടിഞ്ഞുകൂടിയ മനസ്സുമായി കഴിയേണ്ടിവന്ന മാധവി. അവളുടെ അസ്വസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ സംഘർഷങ്ങളുടെ ആവിഷ്ക്കാരം.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 972 നിഴലുറങ്ങുന്ന വഴികൾ OUT