അധിനിവേശത്തിന്റെ അറേബ്യൻ മുഖം

First published: 
2011
Booking count: 
0

സാംസ്കാരിക അധിനിവേശം അമേരിക്കയുടെതായാലും അറേബ്യയുടെതായാലും വർജ്യം തന്നെയാവണം. ഒന്നു ചീത്തയും മറ്റേതു് നല്ലതും എന്ന സമീപനം ശരിയല്ല.

കൾച്ചറൻ ഇംപീരിയലിസത്തിന്റെ ശക്തമായ മുഖമാണു് അമേരിക്ക. പക്ഷേ, സാംസ്കാരിക സാമ്രാജ്യത്വത്തിനു് ആകെ ഒരു മുഖം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നു് ധരിക്കരുതു്. കൾച്ചറൽ ഇംപീരിയലിസത്തിനു് ഒരു അറേബ്യൻ മുഖംകൂടിയുണ്ടു്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങളെ ചിരകാലമായി കോളനൈസ് ചെയ്തുവെച്ചിരിക്കുന്നതു് അറേബ്യൻ സാംസ്കാരിക സാമ്രാജ്യത്വമാണു്.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1650 അധിനിവേശത്തിന്റെ അറേബ്യൻ മുഖം IN