അഭിവാദയേ

First published: 
2011
Booking count: 
0

സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായ വി.ടി.യുടെ ജൌലിക്കുന്ന ജീവിതകഥ.

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തിയ വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ സംഭവബഹുലമായ ജീവചരിത്രം. ഒപ്പം ഒരു കാലത്തെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളും മാടമ്പിന്റെ സരളമായ ആഖ്യാനം.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1681 അഭിവാദയേ IN