അർദ്ധവിരാമം

First published: 
1991
Booking count: 
0

എല്ലാ യാത്രകൾക്കുമൊടുവിൽ തന്നിലേക്കുതന്നെ പിൻമടങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആത്മ വിചാരണകളും, പിന്നിട്ടവഴികളുടെ സ്നേഹദൃശ്യങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളായി ഉണരുന്ന പുസ്തകം. ആത്മനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ അമർത്യാനന്ദയുടെ അനുഭവങ്ങൾ സന്ന്യാസത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു് വായനക്കാരിൽ ആഴത്തിലുള്ള ആലോചനകളുണർത്തുന്നു. ജീവിതത്തോടു് അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധനായിരുന്ന, ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ വിശുദ്ധി ഈ പുസ്തകം നമ്മെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു.

1993-ലെ കേരള സാഹിത്യഅക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 731 അർദ്ധവിരാമം IN