ആതി

First published: 
2011
Catalog: 
Booking count: 
2

ജലത്തിനും ജീവനും, പച്ചയും ആത്മാവും പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രാണന്റെ ഉത്സവങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി വാക്കുകൾകൊണ്ടു് ഒരു പ്രക്ഷോഭം. ഉപഭോഗാസക്തരുടെ ലോകം അഭയാർത്ഥികളാക്കുന്ന മനുഷ്യരായ മനുഷ്യർക്കെല്ലാംവേണ്ടി, പുഴുവിനും പുല്ലിനുംവേണ്ടി, പുക്കൾക്കും ശബഴങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി, ജീവനും ജീവിതത്തിനുംവേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1669 ആതി IN