ഉഭയജീവികളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ

Ubhayajeevikalute Manifesto
First published: 
2015
Catalog: 
Booking count: 
0

അധികാരവും രതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കുന്ന നോവൽ. പുറംലോകത്ത് ഏറെ മാന്യത പുലർത്തുകയും അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും വിനയം ഭാവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യജീവിതം അധികാരപ്രമത്തവും രത്യുന്മുഖവും മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധവുമായിത്തീരുന്നത് എന്തു കൊണ്ടെന്ന അന്വേഷണമാണ് ഈ നോവൽ നടത്തുന്നത്. ഒരേ അവസരത്തിൽ രണ്ടുതരം ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന - ഉഭയജീവിതം നയിക്കുന്ന - മനുഷ്യജീവികളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of ഉഭയജീവികളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ - കെ.അരവിന്ദാക്ഷൻ 2144 ഉഭയജീവികളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ IN