എനിക്ക് ചേതൻ ഭഗത് ആവണം

First published: 
2012
Catalog: 
Booking count: 
0

എഴുത്തുകാരനായിത്തീരണമെന്ന അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ കാല്പനികമായ ജീവിതത്തെ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന പുതുമയാർന്ന നോവൽ

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1708 എനിക്ക് ചേതൻ ഭഗത് ആവണം IN