ഒരു ഹിജഡയുടെ ആത്മകഥ

Oru Hijadayude Aathmakatha
Translator: 
First published: 
2013
Booking count: 
2

ഒരാൺകുട്ടിയായി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം. ദൊരൈസാമി എന്നായിരുന്നു പേര്. രൂപം മാത്രമേ ആൺകുട്ടിയുടേതായുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പെരുമാറ്റവും മനസ്സുമെല്ലാം തികച്ചും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടേതുപോലെതന്നെ. ദൊരൈസാമിയിൽനിന്ന് രേവതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൽ കുടുംബത്തിൽനിന്നും സമൂഹത്തിൽനിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും വെല്ലുവിളികളുടെയും കഥകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ. തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെത്തി ഹിജഡകളുടെ സമൂഹത്തിൽച്ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാനാരംഭിച്ച രേവതിക്ക് കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നത് വളരെ അപകടകരവും വൈകാരികവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു. കൂടാതെ ഹിജഡകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നേർസാക്ഷ്യം കൂടിയാണ് ഈ ആത്മകഥ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of ഒരു ഹിജഡയുടെ ആത്മകഥ - എ.രേവതി 2139 ഒരു ഹിജഡയുടെ ആത്മകഥ OUT