ഓർമ്മകളുടെ വേലിയേറ്റം (സരസ്വതിഗാന്ധിയുടെ സ്മരണകൾ)

First published: 
2006
Booking count: 
0

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നാലാം തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയ മലയാളിയായ സരസ്വതിഗാന്ധിയുടെ സ്മരണകൾ.

ഗാന്ധികുടുംബത്തിലെ ബി.ജെ.പിക്കാരിയെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സരസ്വതി, ഗാന്ധി കുടുംബവുമായും സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനവുമായും തനിക്കുളള അഗാബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.