കബനീനദി ചുവന്നത്

First published: 
2007
Catalog: 
Booking count: 
0

പ്രക്ഷുബ്ധമായ കേരളീയതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കബനീനദി ചുവക്കുമ്പോൾ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണകാല അനുഭവരേഖകൾ. നോവൽ വിഷയരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻ ബോധ്യങ്ങളിൽനിന്നു വഴിമാറിയൊഴുകി സൃഷ്ടിക്കുന്ന നവീനവും ചാരുതയാർന്നതുമായ ആഖ്യാനം.
കാലം അനുഭവങ്ങൾ, കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ യഥാതഥമായ നോവൽ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 984 കബനീനദി ചുവന്നത് IN