കാട്ടുകോഴി

First published: 
2011
Catalog: 
Booking count: 
0

കാലികളെ കെട്ടാൻ ആലയുണ്ടാക്കിയ ചെട്ടിമാർ, പിന്നീടതിനെ ചെട്ടിയാലത്തൂരാക്കി. കാലം മുമ്പോട്ടു നീങ്ങിയപ്പോൾ, ജീവിതം ദുഷ്കരമായിത്തീർന്നു. കാറ്റും മഴയും അവിടമാകെ ഞെരുക്കി. ചെട്ടിമാർ താഴ്വര ഉപേക്ഷിച്ചു് പോകാൻ തയ്യാറായി. അപ്പോഴാണു് പനങ്കുന്നൻ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു്...

ഒരു കാലത്തു് പുറംലോകവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന ചെട്ടിയാലത്തൂരെന്ന ഒരു വനാന്തര വയനാടൻ ഗ്രാമത്തിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകളെ ഹൃദ്യമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത നോവൽ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1655 കാട്ടുകോഴി IN