കുരുവിക്കൂടിനു മീതെ പറന്നൊരാൾ

kuruvikkootinu meethe parannoral
First published: 
2015
Catalog: 
Booking count: 
0

അധികാരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശബ്ദവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചിറകടിയും പ്രതിധ്വനിപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ അനശ്വരമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സിക് സൃഷ്ടി.

സ്വേച്ഛാപരമായ സമീപനവുമായി നഴ്സ് റാച്ചഡ് ഓറിഗോൺ മനോരോഗാശുപത്രിയിലെ രോഗികളെ ഭയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ അധികാരത്തെ എതിർക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷാനടപടികളാണ് നേരിടേണ്ടിവരിക. ഈ അധികാരലോകത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മക് മർഫി കടന്നുവന്നത്. കളിതമാശകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, സൂത്രശാലിയായ മക് മർഫി മറ്റ് അന്തേവാസികളുടെ പിൻബലത്തോടെ റാച്ചഡിനെ തകർക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ എതിർപ്പുകളുടെ പരിണതഫലം പ്രവചനാതീതമായിരുന്നു.

ബുദ്ധിസ്ഥിരതയ്ക്കും ഭ്രാന്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നേർത്ത അതിർരേഖയെ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ആദ്യനോവലിലൂടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ വിശ്രുത എഴുത്തുകാരനായ കെൻ കെസെ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of കുരുവിക്കൂടിനു മീതെ പറന്നൊരാൾ - കെൻ കെസെ 2113 കുരുവിക്കൂടിനു മീതെ പറന്നൊരാൾ OUT