കെ.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ കവിതകൾ (1969 - 1996)

Copies available