ചെന്തെച്ചി

First published: 
2010
Catalog: 
Booking count: 
0

സിരകളിലൂടെ കരുത്തിന്റെ കുതിരകളെ നയിക്കുന്ന വിപ്ലവകാരിയുടെ കഥ. ഫ്രാൻസിന്റെയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെയും രാജ്യാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്വകാര്യചരിത്രം കഥയുടെ മധുരിമയോടെ വിവരിക്കുകയാണു് ഈ നോവലിൽ ലോകപ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി ബരോനസ് ഓർസി.

രചനാശൈലിയുടെ മാന്ത്രികതകൊണ്ടു് വായനക്കാർ അറിഞ്ഞാദരിച്ച ലോകക്ലാസിക്.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1688 ചെന്തെച്ചി IN