നഗ്നജീവിതങ്ങൾ

First published: 
2008
Booking count: 
0

വരേണ്യജീവിതങ്ങളുടെ കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ആത്മകഥനങ്ങളും മാത്രം പറഞ്ഞു ശീലിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലേയ്ക്കു് ചരിത്രത്തിൽനിന്നും ചവിട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ അവയുടെ സ്മരണകളുമായി ഇരമ്പിക്കയറുന്നു. ആ ജീവിതകഥകൾ നമ്മുടെ കപടസാംസ്കാരികതയുടെ ചെകിടത്തു് അടിയേല്പ്പിയ്ക്കുന്നു. ഈ പുതിയ ജീവിതമെഴുത്തിനു് ശക്തമായ തൂലിക നല്കിയ താഹ മാടായിയുടെ പുതിയ പുസ്തകം. അപൂർവ്വമായ ജീവിതവിധികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കുറെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതചിത്രങ്ങൾ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 990 നഗ്നജീവിതങ്ങൾ IN