നീലക്കൊടുവേലിയുടെ കാവൽക്കാരി

First published: 
2000
Catalog: 
Booking count: 
1

മീനച്ചിലാറിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന അപൂർവമായ നീലക്കോടുവേലി കൈയിലെത്തുമെന്നു് സ്വപ്നംകണ്ടുനടന്ന ഒരു നാടൻ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതയാത്രയുടെ കഥയാണു് ബി.സന്ധ്യ പറയുന്നതു്. എഴുത്തുകാരിയുടെ ജീവിതപശ്ചാത്തലം അറിയാവുന്നവർ ഇതിൽ ആത്മകഥാംശം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു് അന്വേഷിച്ചു എന്നുവരും.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1702 നീലക്കൊടുവേലിയുടെ കാവൽക്കാരി IN