പരസ്യജീവിതം

First published: 
2001
Catalog: 
Booking count: 
0

"വ്യക്തിപരമായതു് രാഷ്ട്രീയമാണു്" എന്ന പ്രശസ്തമായ പ്രസ്താവത്തിനുപിറകെ സഞ്ചരിക്കുക; മദ്ധ്യവർഗാനുഭവങ്ങളിലെ കേരളത്തെ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ഓർമ്മയിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുക. കഥകളും കുറിപ്പുകളും ഓർമ്മയുടെ രൂപങ്ങളാവുന്ന രചനാരീതിയിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശ്രമം. കരുണാകരന്റെ ആദ്യ നോവൽ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1346 പരസ്യജീവിതം IN