പുറപ്പെട്ടുപോകുന്ന വാക്ക്

First published: 
2007
Booking count: 
0

ഒഴുക്കിൽപെട്ടപോലെ ഇതു വായിക്കുമ്പോൾ, കവിതയുടെ വൻകരകളിലൂടെ, വൻകരകളിലെ കവിതകളിലൂടെ പുതുനാവികന്റെ യാനം. മാക്കിഡോണിയയിലും വാഷിങ്ടണിലും വാഴ്സയിലും കവിതയുടെ കാലത്ത് ചെല്ലുന്നു. എവിടെയും നിഷേധവും കവിതയും ജ്ഞാനവും ഐക്യപ്പെടുന്നു. വിനോദയാത്രയൊ ഔദ്യോഗികയാത്രയൊ അല്ല, കുടുംബപരമല്ല- ഇതു കവിതാന്വേഷണയാത്ര. ഉണ്മയുടെ മൊഴി, പുറപ്പെടലിന്റെ പരിഭ്രമത്തിൽനിന്നു് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴത്തെ ഉറപ്പിലേക്കു്. മലയാളിവായനയിൽ മുമ്പില്ലാത്ത അനുഭവം.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1666 പുറപ്പെട്ടുപോകുന്ന വാക്ക് OUT