പെഡ്രോ പരാമോ

First published: 
2008
Catalog: 
Booking count: 
0

"ആ പുസ്തകം പെഡ്രോ പരാമോ ആയിരുന്നു. ആ രാത്രി രണ്ടു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു തീരുന്നതുവരെ എനിക്കുറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പുസ്തകം മുഴുവൻതന്നെ ഒരു തെറ്റും വരുത്താതെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒടുക്കം മുതൽ തുടക്കം വരെ ഓർമ്മയിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിക്കാൻ എനിക്കു് കഴിയുമായിരുന്നു." പെഡ്രോ എന്ന ഈ നോവലിനെക്കുറിച്ചു് വിഖ്യാത എഴുത്തുകാരനായ മാർക്കേസ് പറഞ്ഞ വരികളാണു് അതു്. ലോകസാഹിത്യത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഹുവാൻ റുൾഫോ എഴുതിയ ലത്തീൻ അമേരിക്കൻ നോവലായ 'പെഡ്രോ പരാമോ' ആത്മാവിലറിഞ്ഞാണു് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ വിലാസിനി വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 571 പെഡ്രോ പരാമോ IN