പ്രകാശ് രാജും ഞാനും

First published: 
2008
Booking count: 
0

പെയ്തൊഴിയാത്ത ഓർമ്മകൾ മനസ്സിനെന്നും ജീവനാണു്. മനസ്സിന്റെ മണിച്ചെപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന മറക്കാത്ത മുഖങ്ങളേറെയാണു്. ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ - ഒളിമങ്ങാത്ത ഓർമ്മകളുമേറെ. വർഷങ്ങൾ പലതു കഴിഞ്ഞിട്ടും മങ്ങാതെ തെളിഞ്ഞു കത്തുന്ന ഒരു പിടി ഓർമ്മകളെ മനസ്സിൽനിന്നും പുറത്തെടുക്കുകയാണു് രേഖ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1257 പ്രകാശ് രാജും ഞാനും IN