ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര

First published: 
2009
Catalog: 
Booking count: 
2

ധർമ്മപുരാണത്തിനുശേഷം ഇത്രയും ഭീകരമായി നരമാംസാസ്വാദനം ഒരു കൃതിയിലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അനന്തതവരെ ചെല്ലുന്ന ഗണിതസൂത്രങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന മനുഷ്യചേതന, ഇവ്വിധം നിർദയമായ രസകേളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വെറും വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ മാത്രം കഥയല്ല. ആപത്കരമായ ഒരു വിപരിണാമത്തിന്റെ ദുസ്സൂചനകൂടിയാണത്. - ആഷാമേനോൻ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 589 ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര OUT