ഭോപ്പാൽ

First published: 
2009
Catalog: 
Booking count: 
1

ലോകം കണ്ടതിൽ വച്ചേറ്റവും വലിയ വ്യാവസായിക ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്ന നോവൽ. ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും കഷ്ടതകളും എക്കാലവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടമാളുകളുടെ കഥ. ഇന്നും നമുക്കിടയിൽ വിഷവാതകങ്ങൾ പടർത്തിക്കൊണ്ടു രൂപംകൊള്ളുന്ന 'ഭോപ്പാലു'കളെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന രചന.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1237 ഭോപ്പാൽ IN