ഭ്രമകല്പനകൾ

Bhramakalpanakal
First published: 
2015
Catalog: 
Booking count: 
1

ലളിതവും സുതാര്യവുമായ ശൈലിയിൽ മനോഹരമായി കഥ പറഞ്ഞുപോകാനുള്ള കഴിവാണ് ജയാ മേനോൻ എന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ സവിശേഷത. കുന്നംകുളത്തിനോട് തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെ വാമൊഴിയുടെ ശക്തിസൌന്ദര്യങ്ങൾ ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെ ഭ്രമകല്പനയിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ജയ ഈ നോവലിനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമേയവും ആ പ്രമേയത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയവും അത്ര ലളിതമല്ല. രോഗാതുരമായ സ്ത്രീമനസ്സിന്റെ ഭ്രമാത്മകവും സങ്കീർണ്ണവുമായ അവസ്ഥയെ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കാലത്തെയും സമൂഹത്തെയും പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നതിലൂടെ പുറമേക്ക് കാണുന്ന ലാളിത്യത്തിനപ്പുറത്ത് തന്റെ എഴുത്തിന് ദാർശനികമായ മിഴിവും ചിന്തയുടെ കരുത്തും നൽകാൻ ജയാ മേനോന് കഴിയുന്നുണ്ട്.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of ഭ്രമകല്പനകൾ - ജയാ മേനോൻ 2129 ഭ്രമകല്പനകൾ OUT