മുഴക്കങ്ങൾ

First published: 
2011
Catalog: 
Booking count: 
0

പത്രലോകത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ. ശക്തമായ സാമൂഹ്യവിമർശനങ്ങൾ. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ. ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന്റെ അനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളും മുഴങ്ങുന്ന നോവൽ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1674 മുഴക്കങ്ങൾ IN