രതിയും എയ്ഡ്സും ഒരുപിടി നുണകളും

First published: 
2001
Booking count: 
0

ഇന്ത്യയെ അതിവേഗം വരിഞ്ഞുമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എയ്ഡ്സിന് കാരണമായ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ബാധിക്കാതെ എങ്ങനെ ലൈംഗികബന്ധത്തിലേർപ്പെടാം? എച്ച് ഐ വി / എയ്ഡ്സ് ബാധ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദുസ്സഹവും ഭീഷണവുമായ വിധത്തിൽ പടരുന്നു? ഈ കൂട്ടക്കുരുതിയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിനും പൌരന്മാർക്കും എന്തുചെയ്യാനാവും?

സ്ഫോടനാത്മകവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എയ്ഡ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അസാധാരണമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. മാരകമായ ഈ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ എച്ച് ഐ വി/എയ്ഡ്സിനെപ്പറ്റിയും ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവുനല്കുക എന്നതാണു് ഈ കൃതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

Copies available