രാജസൂയം

First published: 
2004
Catalog: 
Booking count: 
0

"മോഹൻദാസ് മന്ത്രിക്കസേരയിലിരുന്നു. പിന്നിലിട്ടിരുന്ന ടൌവലെടുത്തു് മുഖം തുടയ്ക്കണോ എന്നു് ഒന്നു സംശയിച്ചു. അതിനായി കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ കസേര ഒന്നു് മെല്ലെ കറങ്ങി. കറങ്ങുന്ന കസേരയാണെന്നതു് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഒന്നു ഞെട്ടി. അറിയാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിപ്പോയി. മഹാത്മജിയുടെ ചിത്രം. മോഹൻദാസ് ചോദിച്ചു. ഈ ചിത്രം പിറകിൽ നിന്നു് മാറ്റി മുന്നിൽ അവിടെ എനിക്കു് എപ്പോഴും കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉയരത്തിൽ വയ്ക്കരുതോ?"
രാഷ്ട്രീയപശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് ഒരു കോമിക്ക് കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കെ.എൽ.മോഹനവർമ്മ എഴുതുന്ന ചെറുനോവൽ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 270 രാജസൂയം IN