വൃത്താന്തങ്ങളും കഥകളും

Vruthandangalum Kathakalum
First published: 
2016
Booking count: 
2

കഥയെഴുത്തിന്റെ സാമാന്യധാരണകളെ തകർത്ത എഴുത്താണ് ആനന്ദിന്റെ കഥകൾ. വൈജ്ഞാനികവും സമകാലികവുമായ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്ന ആ കഥാലോകം നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കഥകളും ലേഖനങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു പാലം തീർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്താലോകത്തെയും വികസ്വരമാക്കുകയാണ് ആനന്ദ്. എഴുത്തിന്റെ പുതുമ നിറഞ്ഞ പുസ്തകം.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of വൃത്താന്തങ്ങളും കഥകളും - ആനന്ദ് 2154 വൃത്താന്തങ്ങളും കഥകളും OUT