വെളിച്ചം കേറുന്നു

Velicham Kerunnu
First published: 
1974
Catalog: 
Booking count: 
0

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം. ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ റോഡു വരുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക പരിവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ നോവലിൽ കേശവദേവ് പറയുന്നത്. കേരളത്തെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of വെളിച്ചം കേറുന്നു - പി.കേശവദേവ് 2156 വെളിച്ചം കേറുന്നു OUT