സങ്കടമോചനം

First published: 
2012
Booking count: 
0

മരണത്തിലേക്കും വിസ്മൃതിയിലേക്കും മുന്നേറുന്ന ഒരു ജനതയെ ജീവിതത്തിലേക്കു വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഥാകൃത്തിന്റെ ദൌത്യമാണു് ഈ കഥകളിൽ തെളിയുന്നതു്. ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകളിലെല്ലാം രതിയും മൃതിയും രാഷ്ട്രീയസമസ്യകളായി അലിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടു്. യുവകഥാകാരനുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രഥമ പുരസ്കാരം നേടിയ, മലയാളത്തിലെ പുതിയ കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായ കഥാകൃത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥാസമാഹാരം.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1671 സങ്കടമോചനം IN