സ്ത്രൈണ കാമസൂത്രം

First published: 
2012
Booking count: 
1

കാമസൂത്രത്തെ സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിമർശനവിധേയമാക്കുന്ന കൃതി. സ്ത്രീയുടെ കാമസങ്കല്പങ്ങളെ വാത്സ്യായനമുനി പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നു് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടു് സ്ത്രീയുടെ രതിയനുഭവങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും വിശദമാക്കുകയാണിവിടെ. സ്ത്രീകൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക പതിപ്പു്.

It is a far cry from Bad Girls Go Everywhere but Sthraina Kamasoothram is a brave attempt to usher in Libidinal equality in Kerala.
-- Times of India

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1668 സ്ത്രൈണ കാമസൂത്രം OUT