ഹരിതപൈതൃകം

First published: 
2006
Booking count: 
0

അനുഭവത്തിന്റെ തെളിമയിൽ കാർഷികരംഗത്തിനു ലഭിച്ച കൃഷിയുടെ നാട്ടറിവുകളുടെ പുസ്തകം. ജൈവകൃഷി സജീവമാകുന്ന ഇക്കാലത്തു് സംരക്ഷിക്കാനാരുമില്ലാതെ ഇല്ലാതായേക്കാവുന്ന നാട്ടുവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അപൂർവ്വതകൾ 'ഹരിതപൈതൃക'ത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1376 ഹരിതപൈതൃകം IN