ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വരം

First published: 
2006
Booking count: 
2

ഭാരതത്തിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളെ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെത്തിക്കുകയും ഭരതനാട്യത്തിനു് ലോകമെമ്പാടും ആദരവു് നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത പ്രശസ്ത നർത്തകി മൃണാളിനി സാരാഭായിയുടെ ആത്മകഥ. തന്റെ ജീവിത-കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയ അസാമാന്യവ്യക്തികൾക്കും, തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ സ്വരങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാതെ, അഭിനിവേശങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്വന്തം സ്വത്വബലത്തിനും നല്കുന്ന അഞ്ജലിയാണിതു്.
അസാധാരണമായ ആർജവത്തോടും, ലാളിത്യമാർന്ന ശൈലിയിലും രചിച്ച ഈ കൃതി ഒരു സഫലജീവിതത്തിന്റെ ഊഷ്മളവും സുതാര്യവുമായ സ്മരണകളുടെ ആകത്തുകയാണു്.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 893 ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വരം IN