ഹൃദയാഘാതം - പ്രതിരോധവും ചികിൽസയും

First published: 
2007
Booking count: 
0

ഹൃദ്രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകളും അഥവാ പിടിപെട്ടാൽ ആരംഭത്തിൽതന്നെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള വഴികളും, നൂതന ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Copies available